ท่านคือผู้ส่งออก

- ส่งออกมาแล้วทั่วโลก
- มาตราฐาน ISO 9001, IFOAM, Halal
- ออกแบบได้สำหรับทุกพืช/ ทั่วโลก
- ทีมสนับสนุน วิชาการ / การตลาด